ห้องสมุด ออนไลน์
ถาม-ตอบ
Welcome Guest [3.89.87.12]
อีเมลล์
รหัสผ่าน
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียนใหม่
 
 
ประเพณีสวดพระอภิธรรม

ประเพณีสวดพระอภิธรรม สืบทอดมาจากความเชื่อถือแนวคิดอย่างน้อย 2 ทาง คือ แนวทางที่ 1 พุทธศาสนิกชนในสมัยพุทธกาลครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่นั้น นิยมนิมนต์พระภิกษุไปให้โอวาทหรือแสดงธรรมเพื่อให้คติแก่ บุคคลผู้เจ็บป่วยใกล้จะสิ้นใจ เช่น เมื่อคราวที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีทายกผู้เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาป่วยหนัก ท่านจึงให้คนไปนิมนต์พระอานนท์และพระสารีบุตรมาฉันภัตตาหารที่บ้านและให้โอวาส แนวทางที่ 2 ความนิยมอีกประการหนึ่งของพุทธศาสนิกชน คือ ความเชื่อที่ว่า พระภิกษุสงฆ์ย่อมเป็นที่พึ่งทางใจได้ เมื่อเหตุที่ทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจ พระภิกษุสงฆ์ย่อมทำหน้าที่ปลดเปลื้องและชี้แจงให้เห็นความจริง ให้สติแก่ผู้ที่ตกอยู่ในสภาพที่เป็นทุกข์ได้ เช่น พระอนุรุทธ์ทำหน้าที่ปลอบโยนและชี้แจงให้มัลลกษัตริย์และชาวกรุงกุสินาราคลายทุกข์ เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ ป่าสาลวัน กรุงกุสินารา เป็นต้น แนวทางแห่งความคิดและความเชื่อดังกล่าวข้างต้น ได้วิวัฒนาการมาเป็นประเพณีการสวดพระอภิธรรมในหมู่พุทธศาสนิกชนชาวไทยตราบเท่าทุกวันนี้.
 กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่ 2545
 
 
บทความอื่นๆ ::
ประวัติวันสงกรานต์
ประเพณีสวดพระอภิธรรม
เจ้ากรรมนายเวร
ประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา
วิจัย (ใจ)
โลกร่มเย็นด้วยพระพุทธมนต์
ชาดก คือ ?
นิกายสำคัญของพระพุทธศาสน
 
   [กลับไปหน้าก่อน]
 
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ห้องสมุดออนไลน์ บทความออนไลน์ WebBoard Link