ห้องสมุด ออนไลน์
ถาม-ตอบ
Welcome Guest [3.89.87.12]
อีเมลล์
รหัสผ่าน
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียนใหม่
 
 
โลกร่มเย็นด้วยพระพุทธมนต์

พวกเราทราบกันดีว่าปีนี้เป็นปีที่สำคัญยิ่งของประเทศไทย คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมได้ให้ความสำคัญกับปีนี้เช่นกัน และในการประชุมมหาเถรสมาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการมหาเถรสมาคมมีการปรารภกันว่า สมควรจัดให้มีกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากการรณรงค์ปฏิบัติธรรมกันทั้งประเทศแล้ว จึงมอบหมายให้คณะเลขานุการ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชพร้อมด้วยที่ปรึกษา 4 รูป คือ พระพรหมเมธี พระพรหมมุนี พระพรหมเวที พระพรหมวชิรญาณ ไปหารือแนวทางแล้วเสนอมหาเถรสมาคมวันนั้นเองมหาเถรมาคมจึงได้มีมติตามข้อเสนอของพระราชเมธาภรณ์ เลขานุการคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 ถือเป็นวโรกาสที่เป็นมหามงคลยิ่งการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนากำหนดจัดวันที่ 3 เมษายน 2549 เวลา 15.00น. จะสวดมนต์พร้อมกันทุกวัดและในสถานที่สำคัญๆ ทั่วประเทศตลอดจนประเทศต่างๆ ที่มีวัดไทยตั้งอยู่ทั่วโลก ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการสวดมนต์ไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 และ 17 มีนาคม อานิสงส์แห่งพระพุทธมนต์ ทำให้ผู้สวดมีจิตใจที่เยือกเย็นเป็นสมาธิ และเกิดปัญญารู้เห็นสภาพที่เป็นจริงของวิถีชีวิต ส่วนผู้ได้ยินได้ฟังจิตก็เกิดกุศล พระพุทธมนต์ยังช่วยดับกระแสอันร้อนรุ่ม ในสภาวะเช่นนี้ได้เป็นอย่างดีผมกราบขออนุญาตนำพรของสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ส่งถึงพวกท่านดังนี้…. ขอให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราได้ปรกติสุข ประชาชนในบ้านเมืองมีน้ำใจน้อมไปในทางความรัก สามัคคี ตามพระราชดำรัส สอดคล้องกับพระบรมพุทโธวาทที่สอนให้คนทั้งหลาย ผู้นับถือพระศาสนาของพระองค์ รู้จักรักใคร่กันด้วยเมตตาธรรม รู้รักสามัคคีด้วยกายกรรม มโนกรรม อันจะชักนำให้วจีกรรมเชื่อโยงประสานไปในทางความสงบ เพื่อประเทศชาติบ้านเมือง
 สมชาย สุรชาตรี
 
 
บทความอื่นๆ ::
ประวัติวันสงกรานต์
ประเพณีสวดพระอภิธรรม
เจ้ากรรมนายเวร
ประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา
วิจัย (ใจ)
โลกร่มเย็นด้วยพระพุทธมนต์
ชาดก คือ ?
นิกายสำคัญของพระพุทธศาสน
 
   [กลับไปหน้าก่อน]
 
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ห้องสมุดออนไลน์ บทความออนไลน์ WebBoard Link